Międzynarodowe prawo podatkowe

Freistellungsbescheinigung co to jest ?

Posted on

Freistellungsbescheinigung jest to zaświadczenie wydawane przez niemiecki urząd skarbowy (Finanzamt), służące zwolnieniu z podatku od usług budowlanych. Wszystkie przedsiębiorstwa budowlane z Niemiec oraz spoza zobowiązane są do zapłaty podatku budowlanego (Bauabzugsteuer) w wysokości 15 % wartości usługi budowlanej. Robotami budowlanymi według niemieckiego prawa są wszystkie działania służące tworzeniu, modernizowaniu, usuwaniu budowy a także czynności związane […]

VAT

Zwrot VAT podmiotom zagranicznym

Posted on

Ogólne warunki zwrotu VAT podmiotom zagranicznym Zwrot VAT podmiotom zagranicznym przysługuje zarówno podmiotom z państw członkowskich Unii Europejskiej jak i podmiotom z państw trzecich. Podmioty ubiegające się o zwrot powinny spełnić następujące warunki: są zarejestrowanymi podatnikami podatku od wartości dodanej w państwie członkowskim siedziby lub podatnikiem podatku od wartości dodanej albo podatku o podobnym charakterze […]

PIT

Amortyzacja jednorazowa w 2018 roku.

Posted on

Amortyzacja jednorazowa w 2018 roku została podwyższona z 3 500 zł do 10 000 zł. Podatnicy nie mają obowiązku amortyzowania składników majątkowych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 10 000 zł.  Jeżeli podatnicy nabędą lub wytworzą we własnym zakresie składniki majątku o wartości przekraczającej 10 000 zł, i ze względu na […]

Zoll

EORI Nummer Antrag

Posted on

Die EORI-Nummer (Economic Operators´ Registration and Identification number) ist eine in der Europäischen Union von den zuständigen Behörden vergebene einzige Nummer, die zur Identifizierung von Wirtschaftsbeteiligten und gegebenenfalls anderen Personen gegenüber den Zollbehörden dient. Die EORI-Nummer ist von Personen, die in der Europäischen Union ansässig sind, in dem Mitgliedstaat zu beantragen, in denen sie ansässig […]

VAT

Jednolity Plik Kontrolny

Posted on

Jednolity Plik Kontrolny to zestaw informacji dotyczący operacji gospodarczych w przedsiębiorstwie. Plik jest w formacie .xml. Plik musi zawierać uporządkowane dane według oczekiwań Ministerstwa Finansów: informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres, dane generowane są z systemów informatycznych przesyła się go wyłącznie elektronicznie Od 1 stycznia 2018 r. istnieje […]

Ryczałt

Ryczałt od najmu w 2018

Posted on

Ryczałt od najmu w 2018 roku ulega zmianie. Od stycznia 2018 roku zostały wprowadzone zmiany w ustawie z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (D.z. U. z 2017 r. poz. 2157 z późn. zm.) – dalej zwaną ustawą o ryczałcie.  Zgodnie z ustawą, z opodatkowania w […]

ZUS

Zmiany w ZUS w 2018 roku w sposobie opłacania składek

Posted on

Zmiany w ZUS w 2018 roku w sposobie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur pomostowych. Zmiany te nastąpią 1 stycznia 2018 roku. Od tej daty wszyscy przedsiębiorcy będą opłacać jednym przelewem składki na: ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy Fundusz […]

VAT

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług (VAT)

Posted on

Z  początkiem nowego roku w ustawie o VAT z dnia 11 marca 2004 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) nie będzie wprowadzonych zbyt wiele zmian. Spośród planowanych zmian, najważniejsze będą poniższe: Obowiązek prowadzenia pełnej ewidencji VAT w formie elektronicznej: Obowiązek ten będzie obligatoryjny i dotyczyć on będzie wszystkich podatników zobowiązanych do prowadzenia […]

Ordynacja Podatkowa

Zmiany w Ordynacji Podatkowej

Posted on

Z dniem 25 grudnia 2017 r. zostaną wprowadzone pewne kluczowe zmiany w Ordynacji Podatkowej. Jedna z najważniejszych zmian będzie dotyczyć możliwości wydawania przez organy podatkowe, na wniosek kontrahentów podatnika, informacji o (art. 293§3 Ordynacji Podatkowej): złożeniu lub nie złożeniu przez podatnika deklaracji lub innych dokumentów do których zobowiązany był podatnik na podstawie przepisów prawa podatkowego […]