Międzynarodowe prawo podatkowe

Freistellungsbescheinigung co to jest ?

Posted on

Freistellungsbescheinigung jest to zaświadczenie wydawane przez niemiecki urząd skarbowy (Finanzamt), służące zwolnieniu z podatku od usług budowlanych. Wszystkie przedsiębiorstwa budowlane z Niemiec oraz spoza zobowiązane są do zapłaty podatku budowlanego (Bauabzugsteuer) w wysokości 15 % wartości usługi budowlanej. Robotami budowlanymi według niemieckiego prawa są wszystkie działania służące tworzeniu, modernizowaniu, usuwaniu budowy a także czynności związane […]

VAT

Zwrot VAT podmiotom zagranicznym

Posted on

Ogólne warunki zwrotu VAT podmiotom zagranicznym Zwrot VAT podmiotom zagranicznym przysługuje zarówno podmiotom z państw członkowskich Unii Europejskiej jak i podmiotom z państw trzecich. Podmioty ubiegające się o zwrot powinny spełnić następujące warunki: są zarejestrowanymi podatnikami podatku od wartości dodanej w państwie członkowskim siedziby lub podatnikiem podatku od wartości dodanej albo podatku o podobnym charakterze […]

PIT

Amortyzacja jednorazowa w 2018 roku.

Posted on

Amortyzacja jednorazowa w 2018 roku została podwyższona z 3 500 zł do 10 000 zł. Podatnicy nie mają obowiązku amortyzowania składników majątkowych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 10 000 zł.  Jeżeli podatnicy nabędą lub wytworzą we własnym zakresie składniki majątku o wartości przekraczającej 10 000 zł, i ze względu na […]

VAT

Jednolity Plik Kontrolny

Posted on

Jednolity Plik Kontrolny to zestaw informacji dotyczący operacji gospodarczych w przedsiębiorstwie. Plik jest w formacie .xml. Plik musi zawierać uporządkowane dane według oczekiwań Ministerstwa Finansów: informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres, dane generowane są z systemów informatycznych przesyła się go wyłącznie elektronicznie Od 1 stycznia 2018 r. istnieje […]

Ryczałt

Ryczałt od najmu w 2018

Posted on

Ryczałt od najmu w 2018 roku ulega zmianie. Od stycznia 2018 roku zostały wprowadzone zmiany w ustawie z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (D.z. U. z 2017 r. poz. 2157 z późn. zm.) – dalej zwaną ustawą o ryczałcie.  Zgodnie z ustawą, z opodatkowania w […]

ZUS

Zmiany w ZUS w 2018 roku w sposobie opłacania składek

Posted on

Zmiany w ZUS w 2018 roku w sposobie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur pomostowych. Zmiany te nastąpią 1 stycznia 2018 roku. Od tej daty wszyscy przedsiębiorcy będą opłacać jednym przelewem składki na: ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy Fundusz […]

VAT

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług (VAT)

Posted on

Z  początkiem nowego roku w ustawie o VAT z dnia 11 marca 2004 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) nie będzie wprowadzonych zbyt wiele zmian. Spośród planowanych zmian, najważniejsze będą poniższe: Obowiązek prowadzenia pełnej ewidencji VAT w formie elektronicznej: Obowiązek ten będzie obligatoryjny i dotyczyć on będzie wszystkich podatników zobowiązanych do prowadzenia […]

Ordynacja Podatkowa

Zmiany w Ordynacji Podatkowej

Posted on

Z dniem 25 grudnia 2017 r. zostaną wprowadzone pewne kluczowe zmiany w Ordynacji Podatkowej. Jedna z najważniejszych zmian będzie dotyczyć możliwości wydawania przez organy podatkowe, na wniosek kontrahentów podatnika, informacji o (art. 293§3 Ordynacji Podatkowej): złożeniu lub nie złożeniu przez podatnika deklaracji lub innych dokumentów do których zobowiązany był podatnik na podstawie przepisów prawa podatkowego […]